IFK Stenholt bane 3 (28-01-2020) IFK Stenholt bane 3 (28-01-2020)