Rosenholm Skov, NightChamp 4, Bane 4 (01-02-2018) Rosenholm Skov, NightChamp 4, Bane 4 (01-02-2018)