Uhreskoven, IFK, Bane 2 (22-08-2023) Uhreskoven, IFK, Bane 2 (22-08-2023)