GENERALFORSAMLING 2019

Mandag den 11. marts kl. 19.00

 1. Valg af dirigent. Søren Elkjær blev valgt. Søren konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen er godkendt.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kan ses i klubbladet. Jess uddybede et par af punkterne. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018. Kan ses i klubbladet. Da kassereren desværre ikke kunne være tilstede, forlagde formanden regnskabet og fremhævede nogle punkter. Bl.a. Alle aktiviteter er gennemført med overskud. Deltager rekord på Læsø. Rigtig mange deltagere til DM. MTB-O også pænt overskud. Christian vil gerne rose Pia for et rigtigt godt stykke kassererarbejde, hvilket alle tilstede bifaldt med applaus. Søren E. spørger revisoren om beløbene nu også er der – det kan Birgitte bekræfte. Arne – det er dejligt vi har overskud, kan det komme klubbens medlemmer til gode? Jess har et punkt længere nede, der berør emnet. Jørn – kig i materielrummet, hvad med nye skilte m.v. Det mente Stig også er en god ide. Regnskabet blev godkendt.
 4. Bestyrelsens planer for de kommende år. Kan ses i klubbladet. Jess nævnte et par punkter. Bl.a. arrangerer VO kun to løb i år. To øvrige løb som klubben ikke selv står for, nemlig JWOC og MTB-O VM har stor deltagelse af klubbens medlemmer. Anders vil gerne vide, om Påskeløbet i 2023 er blevet tildelt VO. Jess – Der står kun VO på terminslisten, idet den anden klub, som tidligere også stod på terminslisten, har trukket sig. Preben vil gerne have bedre udluftning i omklædningen, det tager bestyrelsen med i sine overvejninger. Bestyrelsens planer blev godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  1. Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne, så klubbens formål med mere ikke længere indeholder skisport samt udmeldelse af Dansk Skiforbund. Efter en god debat, blev der holdt skriftlig afstemning. 23 stemte for forslaget, 4 stemte imod, 1 blank og 1 ugyldig. Forslaget blev dermed vedtaget.
  2. Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne, så klubbens bestyrelse fremover udgøres af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Efter en kort debat blev der også her afholdt en skriftlig afstemning. 28 stemte for, 1 stemte imod. Forslaget er dermed vedtaget.
   Christian Als anbefalede at bestyrelsen fik undersøgt om vedtægterne var dækkende bl.a. afledt at flere var overraskede, at der ikke kræves en ekstraordinær generalforsamling at ændre vedtægter. Det vil bestyrelsen gøre inden næste generalforsamling.
  3. Forslag fra bestyrelsen. Drøftelse og forslag til, hvordan vi får flere til at deltage i bl.a. klubmesterskaberne. Birgitte B. – Banerne skal svare til løberens niveau, løbet skal ligge tættere på Viborg, så også ungdommen kan være med. Birgitte og Svend Erik vil gerne lave løbet til efteråret. Stig er enig, det skal heller ikke være alt for sent på året. Anders vil hellere længere væk. Preben vil gerne det blev i sommerperioden med efterfølgende grill. Karsten mener, det måske skal laves på en helt anden måde. Jimmi mener klubmesterskabet er en konkurrence, kan godt ændres på konceptet, men lav løb med efterfølgende grill en anden dag. Hvorledes fejrer vi klubbens 75-års jubilæum til oktober og nedsættelse af jubilæumskomite? Jørn – hvad med en klubtur? Karsten forslog hoppeborg og fadøl. Jess gjorde opmærksom på, at andre klubber holder åbent hus, men det kunne jo også kombineres med andre aktiviteter. Søren E., Torben, Arne, Jess og Stig meldte sig til jubilæumskomite, og Torben Pedersen blev udpeget som formand.
  4. Forslag fra formanden. Drøftelse og forslag til, hvordan vi styrker det sociale sammenhold i klubben. Stig forslog, at medlemmerne samles f.eks. kl. 18.45 efter træningsløbet med kaffe, kage og frugt – se i øvrigt Stigs opslag på hjemmesiden. Jess spurgte om der var interesse for klubture? Flere forslog tur til Sverige.
 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Uændret kontingent blev vedtaget.
 7. Valg af formand. Formanden er på valg i år. Jess Rasmussen er villig til genvalg. Jess genvalgt for 2 år.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg til bestyrelsen er:
  Lene Bejer Damgaard. Lene Bejer genopstiller ikke.
  Tommy Damsgaard. Tommy er villig til genvalg. Tommy genvalgt for 2 år.
  Lene Stick Nielsen. Lene Stick genopstiller ikke.
  Ikke på valg i år:
  Pia Gade, Karsten Christiansen og Torben Pedersen.
 9. Valg af suppleanter.
  På valg er:
  Jørn Svensen. Jørn er villig til genvalg. Jørn blev genvalgt for 2 år.
  Bent Hansen var ikke på valg.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg til revisor er:
  Thomas Andersen. Thomas er villig til genvalg. Thomas genvalgt for 2 år.
  Birgitte Jørgensen var ikke på valg.
  Suppleant: Søren Elkjær er på valg. Søren er villig til genvalg. Søren genvalgt for 1 år.
 2. Eventuelt
  Stig – Nu da vi har en pænt overskud kunne VO sælge klubtøj til nedsat pris, så flere repræsenterer klubben, når de løber. Jørn – hvad med tilskud til MTB-O på lige vilkår som Fod-O til divisionsmatcher, kunne der bestilles cykeltøj i klubfarverne? Lennart – masser at unge vil gerne løbe o-løb, fremviste et slideshow med bl.a. antal borgere i byerne rundt om i kommunen f.eks. Karup med 2.200 beboere har en O-klub, mens Bjerringbro der er noget større ikke har en O-klub, kunne VO have satellitklubber? Torben – lige en opfordring til ALLE klubmedlemmer om, at tjekke om terrassedøren er låst inden man går hjem, den skal være låst både foroven og forneden.

Aktivitetspokalen: Jess – Aktivitetspokalen bliver normalt ikke uddelt til et bestyrelsesmedlem, men ingen regel uden undtagelse. Vi vil derfor i år give den til Pia Gade for hendes store indsats som kasserer og hendes store indsats for klubben i mange år.

Tak til de 2 udtrædende bestyrelsesmedlemmer.

Klubmesterpokal for sidste år blev uddelt til Anders og Karsten under behørige klapsalver.

Tak til de 29 fremmødte og for god ro og orden, samt de mange konstruktive input til bestyrelsen.

Klubben er stiftet 17/10-1944

§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Viborg Orienteringsklub (VO). Dens hjemsted er Viborg kommune.

§ 2 Klubbens formål
Klubben har til formål at udbrede kendskabet til orienteringssporten, samt at samle interesserede til udøvelse af denne idræt.

§ 3 Medlemskab af organisation
Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund under Danmarks Idrætsforbund, samt De Samvirkende Idrætsklubber i Viborg, og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Enhver kan søge medlemskab af klubben ved at opgive navn, adresse og fødselsdato.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr § 15.

§ 5 Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling og er gældende i et år fra 1. juli. Kontingentet opkræves primo halvårligt.

§ 6 Udmeldelse – eksklusion
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt inden 31. december eller 30. juni med virkning fra halvårets udgang.
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, ekskluderes vedkommende efter forudgående skriftlig varsel.
Ingen, der ekskluderes p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres ved den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelsen herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Bestyrelsens planer for de kommende år.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 6, § 15 og § 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra mindst 3 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen ved oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§11 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, samt yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger klubbens formand. Valget gælder for 2 år. Desuden vælger generalforsamlingen 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen, således at der hvert år er 2 på valg, samt for 2 år ad gangen 2 suppleanter, der afgår skiftevis.

§12 Konstituering – tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§13 Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren skal mindst 14 dage før generalforsamlingen indgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. I
Driftsregnskab og status bekendtgøres skriftligt for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§14 Revision
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer, der afgår skiftevis, og en suppleant for disse. Suppleanten vælges for et år. Revisorerne skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§15 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Optagelse af lån
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.
Køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter kan kun vedtages af generalforsamlingen. Til vedtagelsen kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§17 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Ved opløsning overdrages klubbens formue og værdier til Dansk Orienteringsforbunds Nordkreds.

Således vedtaget på generalforsamlingen
Mandag d. 11. marts 2019

wdt_ID Udvalg og Funktioner Navn Telefon E-mail
1 Introduktionsudvalg Helle Nikkel +4528884516 hnh@ainfo.dk
2 Klubblad Keld Gade +4586629263 vo-respost@viborgok.dk
3 Klubhusudvalg Lennart Bo Kristiansen +4540576621 Bitihorn@live.dk
4 Kortadministration Steen Frandsen +4523276759
5 Løbstilmelder - Løbskonto: Reg. Nr. 1551 konto nr. 751 4115 Hans Chr. Sønderriis +4586626751 tilmeld@viborgok.dk
6 Materielansvar. O-løb: Keld Gade +4586629263
7 Medlemsregistrering Pia Gade +4586629263 pgadeprivat@mail.dk
8 MTB-O Jørn Svendsen +4540446999
9 Skovkontakt Arne Moe Jensen +4548417888
10 Træningsudvalg Stig Barrett +4561765865 sba@ainfo.dk
wdt_ID Titel og navn Adresse Telefon E-mail Billede
1 Formand - Jess Rasmussen Hedeskrænten 56, 8800 Viborg 5250 6490 jess@youseeme.dk
3 Kasserer - Pia Gade - Betalinger til: Reg. nr.: 9255 kontonr. 2640007038 Margrethevej 9, 8800 Viborg 8662 9263 pgadeprivat@mail.dk
5 Medlem - Tommy Damsgaard Kildevænget 17, 8800 Viborg 2560 0781 tommy.damsgaard@gmail.com
6 Medlem - Torben Pedersen Enghavevej 27, 8830 Tjele 4049 2814 jotovib@gmail.com
7 Medlem - Karsten Christiansen Violvej 5, 8800 Viborg 6018 0471 karsten@makron.dk