Adresse: Skivevej 93, 8800 Viborg
CVR nummer: 29650306

8.juni 2020, online via SKYPE

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jørn Svendsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

 

Næste møde:

21.september 2020, Klokken 19:15, VO-res Hus eller SKYPE

Bilag:

NIL

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 1. Gradvis og kontrolleret åbning af klubben, herunder ViKaSki-løb, Poster i Skoven, Kom&Prøv, Midtjysk Sprint Cup og Læsø 3-dages
  Opfølgning fra sidste møde
  I regeringens fase 3 er de generelle retningslinjer med forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer, hvilket giver muligheder for at få klubben tilbage til næsten normal drift, herunder genåbning af VOres klubhus. Det betyder også at flere arrangementer bliver tilgængelige rundt om i landet.
  Jess gennemgik kort de opdaterede retningslinjer fra DIF og en analyse af mulighederne.
  Læsø gennemføres ud fra et forsigtighedsprincip med meget lange startperioder, uden stævneplads, ingen væske i skoven mv. EMIT anvendes. Stævneleder Keld Gade har modtaget politiets godkendelse.
  Se eventuelt DO-F.dk nyhedsopslaget ” BALLERUP SOMMER CUP OG LÆSØ 3-DAGES GENNEMFØRES” af 31.maj.
  Midtjysk Sprint Cup bliver flyttet til 2021, idet der ikke ses plads til den i et travlt efteråret med bl.a. gennemførelse af udskudte DM fra foråret.
  VIKASKI kører fortsat efter ”Corona retningslinjer” som min. til efter sommerferien.

  Pia anmoder at arrangøren anvender ”postklemmer” med nummer på. Ligger i depotet ved de små skærme. Jess videreformidler budskabet.

 1. Genåbning af klubhuset – rengøring med mere
  I tilknytning til regeringens fase 3, er VOres hus fortsat lukket indtil nye retningslinjer er implementeret. Forventet åbnet i denne uge 24 eller snarest herefter.
  VOres hus er underlagt myndighedernes generelle retningslinjer for fælles faciliteter, herunder omfanget af rengøring, tilgængelige håndvaske samt antal personer kontra areal, mv.
  Derfor genåbnes VOres hus med særlige forbehold, herunder fortsat lukket for bad og omklædning i forbindelse med klubarrangementer. Toiletter må kun anvendes af værdigt trængende ?
  Træningsløb bliver efter konceptet ” kom omklædt og gå hjem omklædt”.
  VOres hus bliver tilgængeligt for primært løbsarrangører og mødedeltagere. Ved tvivl bedes medlemmerne kontakte bestyrelsen eller klubhus-ansvarlige Lennart.
  Bestyrelsen udarbejder en plan for genåbningen med følgende nye tiltag; Der opsættes sprit ved indgangsdør og andre fornuftige steder. Corona plakater hentes fra Politiets hjemmeside og printes og opsættes. Engangsservietter og skraldespand hertil skal opsættes på toiletter og i køkken.
  Rengøringsfirmaet Magnolia er fortsat ansat til rengøringen og har været i VOres hus både i April og Maj. Aftalen fortsætter.
 1. Klubbens hjertestarter
  Opfølgning fra sidste møde
  Hjertestarteren fungerer mindst frem til JUN 21. Vi forholder os til det igen til næste sommer.
 1. Bordet rundt
  Tommy: IAB
  Jess: Har på nettet fundet ny norsk app, ”usynlig O”. App’en fortæller, når du er ved posten og kan med fordel bruges til træningsløb med virtuelle poster.
  Deltager i Nordkredsens klubledermøde onsdag den 10.juni. Omhandler bla input til DOF overvejelser om aktiviteterne og besparelser i kølvandet på Corona.
  Flere stævner og løb ses nu gennemført som planlagt, hvilket gavner sporten, men også forbundets slunkne pengekasse.
  Jørn: Begynderkursus i MTBO kort efter sommerferien udbydes snart.
  Pia: Har sagt til familien Bogø, at de må stå som passive medlemmer under en 3-4 årig udstationering til udlandet. Det er ellers ikke kutyme i VO. Bestyrelsen bakker op om beslutningen og ønsker at fastholde relationen til familien.
  Spørger Tommy til skiltningen til Vores hus. Tommy følger op.
  Karsten: Har tilmeldt VO til nyt koncept under FITDEAL i sommerperioden. Påtager selv hele opgaven.
  Næste møde. Forslag er mandag d. 21. september.
  Mødeplan 2020
  Dato

Tema

Forplejning

03. februar

Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Torben

23.marts

Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering

Jess

25.maj
08.juni

Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet

Tommy

21.september

Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november

Pia

30.november

Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar

Karsten

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2020

20.april 2020, online via SKYPE

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jørn Svendsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

 

Næste møde:

25.maj 2020, Klokken 19:15, VO-res Hus eller SKYPE

Bilag:

NIL

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt.
 1. Konstituering af bestyrelsen
  Formand Jess Rasmussen
  Næstformand Tommy Kirk Damsgaard
  Kasserer Pia Gade
  Sekretær Karsten Christiansen
  Medlem Jørn Svendsen

 2. Opfølgning på generalforsamlingen
  Efter generalforsamlingen gik Danmark i ”lock down” den 11.marts. Dette har væsentlig indflydelse på klubbens aktiviteter. Behandlingen af aktiviteterne findes i dette referat under punkt 5.
  Ad Generalforsamlingens pkt. 4:
  ViKaSki: Koordineringen imellem de tre klubber virker generelt meget tilfredsstillende. Jess har indskærpet overfor de andre klubber at der ikke bør arrangeres andre aktiviteter på dage med træningsløb.

 3. Gradvis og kontrolleret åbning af klubben, herunder ViKaSki-løb, Poster i Skoven, Kom&Prøv, Midtjysk Sprint Cup og Læsø 3-dages.
  10. maj er fortsat skæringsdato for regeringens næste fase af åbningen af DK og er også styrende for vores aktiviteter. Pr dags dato er der ingen ændringer til de af bestyrelsen udmeldte begrænsninger.
  Midtjysk Sprint Cup samt Kom&Prøv er aflyst. Læsø 3-dages lever endnu.
  Poster i skoven er fortsat underlagt de aktuelle restriktioner, såsom ingen tidtagning via EMIT og lignende som kan være smitte overførende. Men de virtuelle tiltag, via O-track, har haft en særdeles positiv indflydelse på aktivitetsniveauet i klubben.
  Kom&Prøv og øvrige rekrutteringstiltag suspenderes indtil videre. Genoptages når klubbens kerne aktiviteter er tilbage til normalen.

 4. Genåbning af klubhuset – rengøring med mere
  Klubhuset er fortsat lukket.
  Pia har kontakt med rengøringsfirmaet. VO fastholder aftalen og ønsker at støtte den lokale selvstændige erhvervsdrivende. Vi forventer at rengøringen kan genoptages i løbet af april måned.

 5. Klubbens hjertestarter
  Nuværende serviceaftale løber fortsat, men firmaet har varslet en væsentlig forøgelse af udgiften til vedligehold. Efter en visuel inspektion af hjertestarteren virker den funktionel og den er udstyret med et label der beskriver at batterierne skal skiftes inden juni 2021.
  Anders Byrdal har siden anskaffelsen i 2013 varetaget vedligeholdelsen og inddrages i sagen for at bidrage med erfaringer og forventninger.
  Beslutning om fremtidig strategi udsættes til næste møde.
 1. Bordet rundt
  Jess: DOF er i store vanskeligheder grundet Corona situationen og aflyste arrangementer. Foreslår at VO donerer kr. 100 per medlem, hvilket svarer til omtrent kr. 14000,-
  Der diskuteres for og imod:
  Jess: Donationen vil sammen med øvrige klubbers donationer kunne sikre driften af eliteindsatsen og udvikling, specielt for børn og unge.
  Pia: Imod, idet at regeringen har frigjort en stor sum til foreningslivet som også DOF bør kunne trække på.
  Jørn: Der bør laves en afstemning med VO’s medlemmer.
  Bestyrelsen stemmer om hvorvidt forslaget skal ud til alle medlemmer: Afstemning 3 for, 2 imod.
  Jess forfatter et udkast til høring i bestyrelsen. Derefter sendes afstemningen til medlemmerne.
  Karsten: Skolernes O-dag 2020 er aflyst. Aftalt med Ole (dansk skoleidræt) at vi genoptager i 2021.
  Tommy: IAB
  Jørn: Tekniske spørgsmål til Tommy.
  Pia: Løb den 18.maj er aflyst. Keld og Steen holder indtil videre fast i forberedelserne til Læsø.
  02.maj: Opdatering inden frigivelse af dette referat:
  Den 02.maj blev afstemning blandt klubbens medlemmer om donation til DOF afsluttet og talt op, med følgende resultat:
  51 stemmer fordelt således: 35 har stemt ja – 6 har stemt nej – 10 har stemt måske
  Bestyrelsen har således bedt Pia om at indbetale donationen til DOF, snarest muligt.
  Bestyrelsen takker klubbens medlemmer for hurtigt at deltage i afstemningen. Der skal også lyde en tak og fuldstændig anerkendelse til medlemmer som har gjort bestyrelsen opmærksom på problematikker og dilemmaer i forhold til at donere egenkapital til forbundet.

 2. Mødeplan 2020

Dato

Tema

Forplejning

03. februar

Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Torben

23.marts

Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering

Jess

25.maj

Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet

Tommy

21.september

Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november

Pia

30.november

Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar

Karsten

 

 1. februar 2020, VO-res klubhus

Til stede:

Pia Gade, Torben Pedersen, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard og Karsten Christiansen.

Fraværende:

 

Næste møde:

23.marts 2020, Klokken 19:15, VO-res Hus.

Bilag:

NIL

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt.
 1. Klubledermødet 15. januar 2020 i Skive. Jess giver kort resume
  God gennemgang fra Nina Hoffmann, DOF Natur- og Skolekonsulent, af de udfordringer der kan være ift skovtilladelser og samspillet med (modspillet fra) andre organisationer med interesse i naturen, såsom dansk ornitologisk forening (DOF).
  Ros fra kredsformanden fra VO donation af gaver fra 75 års jubilæet til Nordkredsens Venners børn og ungdomsarbejde.
 1. DOF repræsentantskabsmøde. Drøfte deltagelse og mandat.
  Steen Frandsen deltager ikke i år, og der var ikke nogen, der kunne afsætte tid hertil. VO er således ikke repræsenteret på DOF Repræsentantskabsmøde 9. marts.
 1. Langtidsplaner, herunder status vedr. Midtjysk Sprint Cup, Læsø 3-dages juli 2020 og Påskeløb i 2023.
  Midtjysk Sprint Cup: Jess er stævneleder og banelægger. Har deltaget i koordinationsmøde med Skive. Indbydelse er lagt på nettet, og stævnet er åben i O-service.. VO har påtaget sig alle fælles opgaver, herunder tilmelding mv. Lars-Ole Kopp står for tidstagningen til alle fire løb. Viborg Kommune har givet tilladelse til løbene i Houlkær hhv. Viborg C.
  Alle funktionsledere er fundet, og der planlægges på et møde i starten af marts. Herefter vil der blive efterspurgt et mindre antal frivillige til at hjælpe på dagen.
  Læsø: Keld Gade har lavet budget, der umiddelbart vurderes at give overskud. Der er fundet det nødvendige mandskab til stævnet.
  Påskeløb 2023: Jess er i gang med de første skridt og er ved at samle en gruppe af nøglepersoner. Der planlægges på et opstartsmøde omkring påske.
 1. Forberedelse til Generalforsamlingen 9 marts 2020 kl. 1900 i klubhuset
  1. Beretning 2019 og plan for 2020 – udkast vedhæftet.
   Beretningen er justeret ift medlemstal. Beretningen godkendt.
  2. Regnskab for 2019 og budget for 2020
   Pia har sendt regnskabet til revision. Regnskabet er endnu ikke godkendt, men udleveret til bestyrelsen i udkast. Bestyrelsen anerkender, at det opnåede underskud er en del af strategien til udvikling af klubben og nedbringelse af egenkapitalen ved investeringer i nyt materiel.
   Pia beder om bestyrelsens overvejelser ift at droppe budgetudarbejdelse med baggrund i at budget ikke anvendes aktivt, hverken af bestyrelsen eller kommunen, men er en væsentlig byrde. Umiddelbart tilslutter bestyrelsen sig forslaget med begrundelse i at nylige anskaffelser ikke har været budgetteret, men er vurderet fra sag til sag. VO vedtægter stiller ikke krav om budget, herunder ikke noget krav om, at budget skal behandles på generalforsamlingen.  Så det blev besluttet ikke at medtage budget på generalforsamlingen.
  3. Valg til bestyrelse med mere.
   Torben Pedersen genopstiller ikke – Bestyrelsen vil foreslå Jørn Svensen.
   Karsten Christiansen genopstiller.
   Pia Gade genopstiller.
   Tommy og Jess er ikke på valg.
   Birgitte genopstiller som revisor og Thomas er ikke på valg.
   Søren Elkjær genopstiller som revisorsuppleant.
   Arne Moe Jensen har accepteret at bestyrelsen peger på ham som dirigent.
   Der er et udestående vedr. suppleanter, hvilket Jess får på plads inden dagsorden til generalforsamlingen udsendes.
  4. Forplejning med mere.
   Karsten, brug eventuelt Lennart. Sidste år var der 29 fremmødte.
   Forplejning består af hovedret, øl og vand, samt kaffe/the og kage.
  5. Aktivitetspokalen
   De indkomne forslag blev debatteret, og valget skete i enighed i bestyrelsen. Offentliggøres til generalforsamlingen. Jess sørger for indgravering af pokalen.
 1. Bordet rundt
  Jess: Forslag fra Karup OK om at fastholde ”ingen egenbetaling” for ViKaSki medlemmers deltagelse i træningsløb. VO tilslutter sig forslaget. Der er efterfølgende lavet endelig aftale med Skive og Karup OK, og det er lagt på hjemmeside og opslag på Facebook.
  Torben rykkede for opdatering af husregler. Jess laver et udkast og afstemmer det herefter med Lennart og Keld.
  Præsenterer forslag fra Helle og Birgitte ang. oplæg og andre indslag til fællesspisninger i foråret. Jess har efterfølgende indkaldt Helle, Birgitte og Pia til et kort møde herom.
  Forslag om at genoptage vinterens trænings alternativ, såsom et styrketræningshold eller lign. Potentiel et emne til generalforsamling mhp. at få undersøgt hvor bred en interesse, der er herfor, samt om der er noget der frivilligt vil påtage sig opgaven.
  Karsten: Har tilmeldt Kom&Prøv til FITDEAL og påtager ansvaret for eventuelle tilmeldte. Således er Kom&Prøv udbredt til endnu en platform. Der forventes ikke den store tilslutning, men der er sat et loft på 12 deltagere per gang. FITDEAL varsler antal deltagere inden arrangementet. Der er ikke betaling for arrangementet.
  Tommy: IAB
  Pia: Hans Christian overdragelse af arbejdet som løbstilmelder til Keld og Pia er p.t. ikke afsluttet, fra sig. Forslag om at oprette et aktivitetsudvalg der skal lave fire arrangementer; forår, sommer, efterår og jul. Bestyrelsen debatterer men ingen konklusion.
  Den eksisterende højrente konto i Vestjysk bank ophører. Pia finder ny løsning.
  Bestyrelsen bedes tage stilling til hvorvidt VO medlemmer kan anvende VO materiel til at arrangere IFK tirsdagsløb uden fakturering. Jess drøfter mulighed med Kristian Buch og Jan Nielsen (IFK). Alle aftaler skal videreformidles til materielmanden (PT Keld Gade).
 1. Mødeplan 2020

Dato

Tema

Forplejning

03. februar

Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Torben

23.marts

Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering

Jess

25.maj

Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet

Tommy

21.september

Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november

Pia

30.november

Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar

Karsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. december 2019, VO-res klubhus

Til stede:

Torben Pedersen, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard og Pia Gade

Fraværende:

Karsten Christiansen

Næste møde:

3. februar 2020, Klokken 19:15, VO-res Hus.

Bilag:

NIL

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Kort orientering vedr. gennemførte aktiviteter og Nordkredsens klubledermøde 3o. oktober.
  Der har kun været positive bemærkninger vedr. afvikling af VO 75 års jubilæum, herunder stor ros til Jubilæumskomiteen. Omkostninger holdt sig inden for de budgetterede 30.000 kr.
  Klubmesterskab blev gennemført i Vindum med ca. 25 deltagere. Da der var godt vejr deltog hovedparten i den efterfølgende hygge med kaffe, kager og drøftelse af dagens løb. Vil blive gennemført efter samme koncept i 2020, men i en anden skov.
  Natteravn var velgennemført, men der var desværre ikke så mange tilmeldte. Gav et overskud på ca. 3.000 kr. Imponerende indsats af de mange nye medlemmer og ældre klubmedlemmerne, som havde valgt at sige ja til at arrangere, selv om de ikke havde prøvet det før. VO påtager sig også fremover at lave en Natteravn hvert år, samt at bruge denne til at give flere erfaring i afvikling af stævner. Referat fra Nordkredsens klubledermøde 30. oktober i Horsens kan læses på DOF hjemmeside under Nordkredsen. Hovedtema var DOF planer om en ny struktur.
 3. Forberedelse af generalforsamling 2020
  1. Hvornår
   Mandag 9. marts blev besluttet.
  2. Hvem er på valg/genopstiller
   Pia og Karsten genopstiller. Torben genopstiller ikke.
   Formand og Tommy er ikke på valg.
   Formand tager kontakt til Jørn Svensen og Bent Hansen samt til de to revisorer for at afklare deres planer.
  3. Budget
   2019 ender kun med et underskud på ca. 11.000, selv om der er brugt ekstraordinære midler på Jubilæum (ca. 29.000 kr.) og klubtur (ca. 11.000 kr.). Dette skyldes hovedsagelig store indtægter fra udlejning af EMIT til Påskeløb, Nordjysk 2-dages med mere.
  4. Aktivitetspokal
   Alle i bestyrelsen fremsender forslag til formanden, så der kan træffes beslutning på næste bestyrelsesmøde.
  5. Forberedelser med mere
   Formanden udarbejder og fremsender udkast til bestyrelsens beretning for 2019 og planer for 2020 inden næste bestyrelsesmøde.
   Formanden sørger for at generalforsamlingen bliver annonceret i næste klubblad og på hjemmesiden.
 1. Kort drøftelse af årets aktiviteter
  Klubbens træningsaktiviteter er gennemført som planlagt, idet et ViKaSki-løb i Finderup blev aflyst pga. militær øvelsesaktivitet. Mængden af træningstilbud er blevet forøget i forhold til tidligere med lørdagstræning i vinterperioden, samt flere mandage med post i skoven. Det har været let at skaffe arrangører. Der har generelt været en god og voksende deltagelse i træningsløbene.
  Selv om det var ønskeligt at deltagelsen i divisionsmatcherne var større, så lykkedes det alligevel VO at fastholde vores plads i 2. division. Med ændringen af divisionsturneringen fra og med 2020 er der behov for en oplysningskampagne for at sikre bedre deltagelse i alle tre matcher, idet der fremover ikke vil være en op- og nedrykningsmatch. Der var enighed om, at VO i 2020 dækker 100 % af startafgiften for de medlemmer, der deltager i divisionsmatcherne (indtil nu er 50 % dækket af klubben samt for børn og unge), samt fortsat arrangerer gratis bustransport til de matcher, som ikke arrangeres af naboklubberne. Evalueres næste år med baggrund i udviklingen i deltagelsen i divisionsmatcherne i 2020.
 1. Aktiviteter i 2020, herunder Midtjysk Sprint Cup, Læsø 3-dages og Natteravn i Oktober
  Midtjysk Sprint Cup gennemføres i Houlkær og Viborg C med Formanden som Stævneleder og banelægger. Der planlægges på afvikling med færrest mulige hjælpere. Tidstagning planlægges baseret på et samarbejde med Lars Ole Kopp, idet Keld er forhindret pga. konfirmationer. Der indkaldes til planlægningsmøde i januar 2020.
  Læsø 3-dages er i god gænge.
  Formand tager kontakt til Jørn Svensen for at afklare, hvorvidt VO laver MTBO-løb i 2020.
  Klubtur i 2020. NJ2D i Skagen?
 1. Træning til nye medlemmer (Pia)
  Pia oplæg blev kort drøftet. Det blev besluttet, at Pia står for den teoretiske del af uddannelsen, mens formanden tager sig af den praktiske del, herunder banelægning og postudsætning.
  Iværksættes til foråret når det er lyst nok til at den praktiske del kan gennemføres i dagslys.
 1. Status vedr. rekruttering, KomOgPrøv, skoleorientering med mere
  Med fokus på hvor mange ”ikke indmeldte” deltagere, vi har til både Kom&Prøv og de åbne løb ser Karsten meget positivt på rekrutteringsindsatsen. Ingen tvivl om at Viborg OK er blevet et velkendt navn med mange åbne (ikke forpligtende) aktiviteter og tilbud til alle aldre. Men det kniber fortsat med at få indmeldinger, men der har faktisk været en betydelig medlemsfremgang i 2019, hvilket også skyldes en bedre fastholdelse af nye medlemmer.
  Karsten håber at MTBO fortsat kobler sig på Kom&Prøv.
  Kom&Prøv gennemføres i 2020, som det er gennemført i år. Karsten fik trækningsret til op til 2.000kr til forplejning til de 6 arrangementer i 2020.
  I Viborg OK gennemføres følgende aktiviteter for skolerne i Viborg kommune:

  • Skolernes (5.-6. årgang) orienteringsdag i Undallslund, medio maj, i rammen af Dansk Skoleidræt.
   klassernes Outdoor Day fra Søndermølle, ultimo april, i rammen af Viborg Idrætsråd
  • Puls – sommerskole.
  • Med mere.
 1. Økonomisk status (Pia)
  Natteravn gav en indtægt på ca. 3.000 kr. Jubilæum blev med omkostninger på ca. 29.000 holdt inden for budgettet på 30.000. Der er købt meget nyt materiel. Klubtur kostede ca. 11.000 kr.
  Der er en drøftelse af, hvad pengene til klubturen var blevet anvendt til. De er anvendt til indkvartering og til fællesspisning på Margeritten på Bornholm jf. beslutningen på bestyrelsesmødet i foråret, mens omkostninger til løb, transport, herunder færge og øvrig forplejning af afholdt af deltagerne. Der var 13 deltagere, idet 3 meldte afbud, men omkostninger til indkvarteringen var baseret på et pakketilbud omfattende 16 personer.
  Bestyrelsen har ikke været inddraget i beslutningen om, at overskydende vin fra jubilæet blev medbragt og nydt på klubturen. Bestyrelsen har heller ikke været involveret i andre planer om, hvad vinen skulle anvendes til.
 1. Bordet rundt
  Jess: Næste møde. Forslag er mandag d. 3. februar 2020 i klubhuset.
  Forslag til mødeplan for 2020:
  Primo februar: 3/2 Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
  Ultimo marts: 23/3 Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering.
  Ultimo maj: 25/5 Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet.
  Ultimo september: 21/9 Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
  Medio december: 7/12 Årlig status. Lidt julehygge og der er klubledermøde i januar.
  Der er med baggrund i MTBO landsholdets ophold i VOres Hus behov for at få revideret husregler, samt fundet en løsning så booking og overdragelse af klubhuset foretages af et klubmedlemmer (og dermed en ansvarlig for at klubhuset anvendes korrekt og uden at berøre klubbens normale aktiviteter). Formanden tager emnet op med Lennart og Stig.
 1. Forplejning til bestyrelsesmøder

Jess

Tommy

Pia

Karsten

Torben

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 6

Nr. 1