Referat af bestyrelsesmøde 2 – 2021

 1. juni 2021 VOres hus

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jimmi Olsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

 

Bilag:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 1. Bestyrelsens sammensætning
  Ved generalforsamlingen 2021 blev Jimmi Olsen valgt ind og erstatter Jørn Svendsen.
  Jess blev genvalgt som formand.
  Bestyrelsen er sammensat således:
  Jess Rasmussen (Formand), Tommy Damsgaard (Næstformand), Pia Gade (Kasserer), Karsten Christiansen (sekretær) og Jimmi Olsen (medlem).
 1. Nyt fra Nordkredsen og DOF
  DOF har ny formand, som kommer meget rundt og hilser på de lokale foreninger. Han har sidst besøgt Nordkredsen. DOF er godt i gang med ny ”slankere” organisation således fire udvalg; Børn & unge – Klubudvalget – Eliteudvalget – facilitetsudvalget (indeholder alle de praktiske opgaver, såsom kortudvalg, skov og terræn etc.).
  Alle stillinger er besat i DOF.
  Mange snakker bekymret om den nye bevægelse ”urørt skov”, ”forstyrrelsesfrie områder” og indhegnede områder til ”store græssere”. Dette vil sandsynligvis medføre arealer med mindre fremkommeligt terræn, men er ikke i direkte konflikt med O-sporten.
  Ny aftale med Forsvaret om brug af øvelsespladser uden afgift. Søges ved de lokale garnisoner.
  Nordkredsen er opdelt i fem områder som skal påtage sig vinter-lang.
  VO er fortsat sammen med Karup og Skive og skal lave Vinterlang 2 i 2022. Jess er stævneleder og banelægger og planlægger på at anvende Finderup/Morville.
  Kredse/klubber fra Norge har henvendt sig og inviteret til ”Kampen om Skagerak”, en årligt tilbagevendende begivenhed. Nordkredsen har taget godt imod ideen og arbejder videre med et koncept startende i 2022.
 1. Opfølgning på beslutninger og drøftelser fra generalforsamlingen
  Forsamlingen spørger ind til den store egenkapital og argumenterer for at vi ikke er bank. Bestyrelsens svar er at der har været store tilskud til foreningslivet i løbet af Corona, som rigeligt har inddækket de investeringer der er gjort.
  Forslag til §5 omhandlende kontingent skal fremstilles til næste generalforsamling. Der var stor opbakning fra forsamlingen i år men der kunne ikke træffes afgørelse grundet vedtægt-tekniske årsager.
  Til næste generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslaget om ændring af vedtægter således æresmedlemmer kan udpeges/udnævnes af bestyrelsen, uden om generalforsamlingen.
 1. Plan for genåbning af klubhuset
  Bestyrelsen diskuterer situationen og konstaterer at der ikke umiddelbart findes restriktioner der rammer VO, såsom forsamlingsstørrelse o.l. Dog er der fortsat et ”areal-krav” i myndighedernes retningslinjer som dikterer 4kvm per stående bruger og 2 hvis aktiviteten hovedsageligt foregår siddende.
  Bestyrelsen åbner klubhuset efter sommerferien med indskærpelser af ”almindelig pli” og ”hold afstand” i klubhus-reglementet. Jess opdaterer reglementet.
 1. Plan for at genoptage klubbens normale aktiviteter
  Mandagstræning genindføres. Mandagsbanerne fastholdes som ugelange.
  Onsdagsløb genindføres som før Corona, med tilstedeværelse onsdag aften.
  EMIT genoptages efter sommerferien.
  Jess foreslår Klubmesterskab til 12. september i Lild klitplantage. Eventuelt som klubtur med overnatning og træning i Kollerup.
  Kommentarer: tidligere har vi argumenteret for at holde mesterskab lokalt for at få så mange med som muligt. Men det har vist sig stadigvæk at være de samme personer de dukker op.
  Bestyrelsen bakker op om forslaget.
  Julehygge: arrangør søges – Jess vil forhøre sig hos introudvalget.
  Fælles spisning ønskes genoptaget – Jess forhører sig hos introudvalget.
  Nytårsløb: Arrangør søges. Jess laver opslag på FB, hjemmeside og i VOres post.
  Klubtur: Skal vi? Forslag modtages. Husk MTB-O.
  Natteravn 2021 afvikles i Viborg den 20.oktober (uge 42) med Jess som arrangør.
  Midtjysk sprintcup var en succes og Jess har tilbudt at være arrangør igen i 2022. Jess planlægger på to sprints fordelt på centrum og sydbyen.
 1. Rekruttering og træning af børn og unge
  Følgende aktiviteter gennemføres i rammen af udbredelse af og rekruttering til O-sporten i Viborg:
  – VO deltager i Pulsskolen for børn 2021, den 3. august (uge 31) – Jess arrangerer, men mangler hjælp. Arrangementet afvikles i år fra Hald Ege idrætscenter (Birgittelystvej 2, 8800 Viborg).
  – VO tilbyder to daglige seancer til Danskernes motionsuge uge 41, af omtrent en times varighed. Et nationalt arrangement drevet lokalt af Viborg idrætsråd. Konceptet er at foreninger/klubber udbyder en aktivitet som tilmeldte firmaer og institutioner kan booke til deres medarbejdere. VO tilbyder et par baner med instruktion. Jess er primær og Karsten sekundær.
  – VO støtter i Naturskattejagten for børn (Viborg bibliotekerne) i uge 42. VO tegner ruten. Viborg kommune laver kort og afmærker ruten. Start og parkering bliver fra VOres hus. Jess er primær.
  Jess har invitereret DOF B&U konsulent Emma Klingenberg til et åbent møde omhandlende muligheder for opstart af B&U arbejde i VO.
  Jimmi spørger nysgerrigt ind til hvorfor VO ikke har en succesfuld rekruttering. Vi snakker om tidligere tiltag og hvilken effekt de har haft.
  Bestyrelsen er enige om at vi skal genoptage Kom&Prøv samt annonceringsindsatsen på FB og andet. Karsten som primær.
  Jess ønsker at tilbyde opfølgende små arrangementer (O-løb) til alle gennemførte indsatser og således holde kendskabet til VO ved lige. Bestyrelsen bakker op.
  Bestyrelsen ønsker at ansøge igen om faste poster i Undallslund. Jess kontakter den nye skovfoged, Rune Schultz.
  Tommy efterspørger genoptagelse af ”Find vej i skolen” konceptet, dog i begrænset omfang og således tilbyde skolerne de kort, som allerede findes i VO kort database. På den måde kan skolerne undervise elever i orientering, og tage på tur til de områder, som vores kort dækker.
  Et “Find vej projekt” kræver først et kort over skole og nærområde, og derefter en person som vil undervise de første lærer på skolen, indtil de selv kan give undervisningen videre. Jess følger op og kontakter skolerne.
  Dansk skole idræt (Ole Sivert Hansen) efterspørger skolernes O-dag i 2022. Har tidligere været drevet af Keld Gade og Karsten. Vi forventer at genoptage aktiviteten. Karsten som primær.
 1. Påskeløb 2023
  VO arrangerer påskeløb 6.-8. april 2023 uden andre klubber, idet at ydelser såsom opstilling af telte og andre tunge opgaver, kan købes uden at belaste økonomien negativt.
  Jess har udpeget tre mulige lokationer til henholdsvis én lang -og to mellemdistancer.
  Preben nævnte på generalforsamlingen at Finderup øvelsesplads vil være et godt område hvor man kan have samme stævneplads til to distancer. Bestyrelsen havde en længere dialog herom med for og imod Finderup.
  Jess ønsker at anvende henholdsvis Ulbjerg, Vindum og Guldborgland.
  Opstartsmøde skal afholdes 23. August med fordeling af kritiske funktioner, groft budget og mere. Jess indkalder.
 2. Mødeplan 2021
  Bestyrelsen forsøger at begrænse møderne mest muligt i både antal og varighed.
 

Møde 1

Møde 2

Møde 3

Møde 4

Dato

29. marts

28. juni

20. september

6. december

Mødeleder (forplejning)

Karsten

Jess

Pia

Tommy

 1. Bordet rundt
  Pia: Har modtaget brev fra Viborg kommune om høringer i forbindelse med udstykning af areal i sydenden af Undallslund, udenfor VO’s løbsområde. Bestyrelsen vurderer ikke at dette umiddelbart har indvirkning på VO’s aktiviteter.
  Har modtaget en indstilling fra Steen om refundering af udstyr til korttegning som Jimmi selv har købt. Udstyret er Jimmis men kommer klubben til gode. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget.
  Tommy: intet
  Jimmi: intet
  Jess:
  Karsten: Hvordan går det med rengøringen? Synes det virker beskidt i omklædningen.
  Kontakter Jens Blæsbjerg og hører om en bowling aften.
  Vasker vinduer i den nærmeste fremtid.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x