Referat af generalforsamlingen 2021 – 31. maj 2021, VO-res klubhus

Forplejning: Luksus smørrebrød fra Kirkebækvejens slagter. Franskbrød med ost.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren Elkjær. Forsamlingen godkendte Søren.

Søren konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsorden rettidigt formidlet ud til medlemmerne. 

Forsamlingen var ikke en størrelse der kolliderer med myndighedernes retningslinjer i forhold til Covid-19.

Generalforsamlingen blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 376.

Formanden gav et kort resume og uddybede et par af punkterne og fremhævede den store frivillige indsats, herunder: 

  • Et atypisk år pga Corona situationen som har påvirket alle aspekter af klub- og foreningslivet overalt, men orientering har alligevel haft bedre vilkår and de fleste.
  • VO måtte udsætte Midtjysk Sprint Cup til 2021, men ellers er stævner gennemført som planlagt, dog under Corona restriktioner.
  • Deltagerrekord til Læsø 3-dages.
  • Forøget tilbud om træning i klubben og vurderet øget aktivitetsniveau bl.a. på grund af stor indsats og mange initiativer fra Stig Barrett.
  • God medaljehøst med 19 stk. ved de afviklede mesterskaber – Grethe vandt alle DM og JFM i hendes klasse.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020

Regnskabet er på forhånd formidlet til medlemmerne i klubblad nr. 375, og printede eksemplarer blev fordelt til forsamlingen.

Pia forelagde regnskabet og gennemgik, i grove træk indkomster, udgifter og balance.  VO har haft et beskedent underskud i 2020. Corona restriktioner har umuliggjort fælles spisninger, klubture og andre sociale aktiviteter, samt generelt anvendelse af klubbens faciliteter, herunder klubhuset, hvilket har medført reducerede omkostninger. Af den årsag valgte bestyrelsen at suspendere en del af kontingent-opkrævningen, hvilket sammen med donationen til DOF er de primære årsager til underskuddet.

Læsø 3-dages har endnu engang genereret et væsentligt overskud.

Kommentarer:

Anders spurgte ind til negative renter. Pia svarede; Samlet set har klubben ikke renteudgifter, men det vil muligvis ændre sig i takt med at de eksisterende aftaler i banken løber ud og nye skal indgås. Når tiden kommer, tager bestyrelsen vurdering af situationen.

Ib (nyt medlem) spørger ind til den relative store egenkapital. Jess forklarede, at egenkapitalen er bygget op igennem mange år med usikkerhed om klubhus situationen. Men i 2019 blev klubhus-aftalen med kommunen fornyet for 20 år, hvorfor bestyrelsen siden har arbejdet på at få bragt egenkapitalen ned.

Regnskabet blev godkendt.

4. Bestyrelsens planer for de kommende år.

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 376.

Jess giver et kort resume og fremhæver at VO fortsat vil levere arrangementer med en høj kvalitet, igennem de erfarne kræfter i klubben. 

2022:

Vinterlangdistance

Læsø 3-dages i juli

JFM lang i august  Natteravn i oktober 2023: 

Påskeløb

DM hold i september

Natteravn i oktober

VO vil også videreføre og udvikle onsdagstræningsløb, deltage i skolearrangementer, Viborg Outdoor Day med mere, og forsøge at følge op på disse ved at arrangere blandt andet ’kom og prøv’.

Kommentarer:

Anders og Arne: Er der udpeget skove? Vi skal i gang med skovtilladelser.

Keld Gade: Er der planer for rekruttering og fastholdelse af nye løbere?

Preben: Forslag ifm rekruttering og fastholdelse kan man ansætte en træner – hvis man kan finde én … 

Jimmi: I forlængelse af Keld Gade bør vi igangsætte tiltag for yngre løbere. Et forslag er at kigge på Skive og Karup succes med familie-O.

Bent: Erfaring siger, at der skal være en fast ugentlig træning, et fast holdepunkt, for at fastholde de unge medlemmer.

Formanden: I forhold til rekruttering og fastholdelse har der igennem tiderne været mange forskellige tiltag med henblik på rekruttering og fastholdelse af nye og unge løbere, men alle uden længerevarende effekt. Dansk Orienteringsforbund er i gang med implementering af træning af børn og unge (TBU) konceptet, indledningsvis ved et antal udpegede klubber, men senere vil alle klubber kunne få hjælp til at få gang i rekruttering og træning af børn og unge. I takt med at Corona restriktionerne muliggør det vil bestyrelsen iværksætte de nødvendige initiativer på området under forudsætning af, at der er nogen der melder sig til at stå for gennemførelsen.  

Bestyrelsens planer blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Følgende forslag kunne ikke behandles grundet procesfejl: Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes §5 omhandlende kontingent. Bestyrelsen foreslår således følgende supplerende tekst §5: ”Bestyrelsen kan beslutte at undlade at opkræve det fulde kontingent, såfremt der er forhold, der taler herfor og regnskabet tillader det. ”

Baggrunden for forslaget skal findes i bestyrelsens ønske om at kunne reducere kontingentopkrævningen med henblik på at få reduceret egenkapitalen.

Forslaget satte gang i en åben diskussion omhandlende kontingent. Dirigenten bad bestyrelsen fremsætte forslaget på ny til næste års generalforsamling og lukkede punktet.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Kommentarer:

Jimmi: Hvorfor ikke bare nedsætte kontingentet, set særligt i forhold til forrige punkt??  Arne: Vær opmærksom på, at kommunen og andre eventuelle tilskudsgivere kan bruge vores kontingentstørrelse som vejestang ift tilskud m.v.…

Pia: Vær opmærksom på, at DOF medlemskab koster 335,- pr. år pr voksen og det virker forkert ikke at have det inddækket af egenbetaling.

Helle: Fasthold kontingent og de gode intentioner om at tilgodese medlemmerne.

Bestyrelsen fastholder forslaget om uændret kontingent.

Uændret kontingent blev vedtaget.

7. Valg af Formand

Jess Rasmussen (genopstiller). Jess blev valgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen var Tommy Damgaard (genopstiller) og Jørn Svensen (genopstiller ikke). 

Tommy blev valgt.

Som erstatning for Jørn foreslog bestyrelsen Jimmi. Jimmi blev valgt.

Pia Gade og Karsten Christiansen var ikke på valg. 

Suppleanterne Bent Hansen og Jimmi Olsen er ikke på valg, men Jimmi skal erstattes.

Bestyrelsen har ikke haft held med at finde en ny suppleant for Jimmi, men Anders byder til. Anders Byrdal blev valgt.

Den nye bestyrelse: Tommy Damsgaard, Jimmi Olsen, Pia Gade og Karsten Christiansen Suppleanter: Bent Hansen og Anders Byrdal

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg var revisor Thomas Andersen (villig til genvalg). Valgt.

Revisor Birgitte Jørgensen var ikke på valg. 

Søren Elkjær var på valg som revisorsuppleant (villig til genvalg). Valgt.

10. Uddeling af aktivitetspokal med mere

Aktivitetspokalen:

Formanden præsenterede aktivitetspokalen og bestyrelsens motivation for at tildele pokalen til Stig Barrett.

Formanden fremhævede Stigs konstante engagement i næsten alt, særligt omkring hjemmeside og planlægning og initiering af klubbens træninger. Under Corona pandemien har Stigs mange initiativer været tydelige og har sikret, at klubbens medlemmer har kunnet komme ud og finde fysiske eller virtuelle poster i skoven og derefter kunne dele deres oplevelser og indsatser med hinanden over nettet.

Æresmedlem:

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. §15. Et æresmedlem friholdes for kontingent.

Bestyrelsen indstillede Pia Gade til titlen og privilegiet som livsvarigt æresmedlem. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens motivation:

Pia indstilles som anerkendelse af hendes mangeårige engagement i VO, som medlem af bestyrelsen, kasserer, stævnearrangør, banelægger og -kontrollant, underviser, skribent og meget mere.

Jess overrækker diplom til Pia – Pia blev bedt om at blive stående og formanden fortsatte:

Pia har i år varetaget posten som kasserer i 25 år, hvilket resten af bestyrelsen har valgt at markere. Posten som kasserer er en vigtig og ressourcekrævende funktion i en idrætsforening som VO. Den kræver næsten daglig indsats for at sikre at alle udgifter og indtægter posteres, kontingenter opkræves, tilskud søges ved kommunen og andre institutioner,

medlemsregistrering, løbskonti, løbsafgifter og kontingent betales til forbundet og meget mere Alle opgaver som Pia har løst med stor ekspertise og grundighed.

Pia tildeles derfor Viborg Orienteringsklubs 25 års fortjenstmedalje. Medaljen har på forsiden klubbens logo og på bagsiden er præget:

FORTJENT

Tak for 25 års god tjeneste

11. Eventuelt

Anders: Til næste generalforsamling bør bestyrelsen fremsætte forslag om ændring af vedtægten omhandlende æresmedlemmer, således at bestyrelsen uden om generalforsamlingen kan udpege eventuelle æresmedlemmer.

Søren: Er egenkapitalen der egentligt?? Birgitte (revisor) svarede positivt. Arne: Anerkendelse til bestyrelsen indsats i 2020.

 

Godkendt 2. juni 2021 af generalforsamlingens dirigent Søren Elkjær

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x